Указатель трудов ученых Института языка, литературы и истории Академии наук Республики Татарстан

Указатель трудов ученых Института языка, литературы и истории Академии наук Республики Татарстан

Для скачивания материала заполните поле ниже и нажмите скачать.

Сколько будет 2 × 2?

Год: 1997
Автор: А. Г. Карамуллин
Описание: Куренекле эдэбият галиме, тэнкыйтьче, филология фэннэре докторы, академик, Татарстан Республикасы Фэннэр академиясенец мехбир егъзасы Нил Гафур улы Юзиев (1931-1996), Г. Эдэбият фэненец чыганаклар белеме, текстологиясе тармакларына хас катлаулылыклар нэзари Ьэм гамэли эшебездэ вледен-эле чагылыш таба. Классикларыбыз, куренекле шагыйрь Ьэм язучыларыбыз куптомлыклары, бертом лык лары, аерым басма-ж,ыентыклары денья курде. Безнец уебызча, мондый эшкэ алынган гыйльми кечлэргэ бу хезмэт белэн дэ (автор аны башлыча шэхси теяфибесене таянып язды) танышып чыгуныц ярдэме тими калмастыр. Моныц ачык мисалы сыйфатында Октябрь инкыйлабыннан соцгы елларда яца -социалистик ж,емгыять тезучелер тарафыннан татарныц иске эдэбияты, феодаль, буржуаз, вак буржуаз едебияты на ашкынып карты чыгып торуларны иске тешерерге кирэк сыман. Лэкин эдэби мирасны барлау, чыганак сыйфатында ейрэну, аныц белэн киц катлау татар укучысын таныштыру эшендэ телгэ алырлык гамэллэребез бар дип санасак та, канэгатьлэнергэ иртэ эле. Бу урында исв аларныц бары бер-икесен генэ атап уту белэн генэ чиклэнмэкчебез. Классикларыбыз, куренекле эдиплэребез калэменнэн чыккан шигырь Ьэм поэмаларда, проза Ьэм драма эсэрлврендэ татар кешесенец куцел деньясы, Ьэрчак яхшыга омтылып яшэве, рухына, эчке табигатенв хас горурлык, авырлыкларга бирещмэученлеге, инсанлыгы чагылыш тапты. Гасыр дэвамында, дересрэге, 1917 елдан содгы дэвердв бу мирасньщ бер елешен бастыру, укучыларга кайтару мемкин булды. Аерым алганда, бу чор эдиплэренец яшерен имзалы Ием имзасыз эсэрлэрен атрибуциялэу месьвлэлвре карала, беренче мертебе Тукай Кем Эмирханныц имзалары исемлеге тезелеп урнаштырыла. Билгеле ки, XX гасыр башы едэби мирасыньщ чыганакчыл нигезе, текстологиясе турында суз барганда, нэзари хезмэтлергэ, аерым мэкалэлэргэ, рецензия-беялемелэргэ мерэщэгать итерге тиеш булдык. Менэ безнен, кулыбызга уткэндэ ил эстетик Ьем этик табигатенде, яшь буында милли хислэр тербиялеуде меИим роль уйный торган факторга еверелделер. Диссертациянец материаллары, теп положениелэр, фэнни нетищелер XX гасыр башы татар эдэбиятын югары уку йортларында, татар урта мектеплерендэ укыту процессында кулланыла ала. Матзф вдвбият белен очрашу, серлэшу укучыларны, замандашларыбызны Ьич тэ битараф калдырмый, буталчык вазгыятьтэ уз юлын табарга, тормыш юлында адашмый атларга булыша. Диссертациябезнец нигез положениелэрен эчене алган монография язылу тарихы исэ зур галим, Г. Диссертацион эшнец фэнни ядалыгы - хезмэтебездэ татар эдэбият фэнендэ беренче мэртэбэ 20 гасыр башы татар эдэби мирасын чыганакчыл 11эм текстологик аспектта ейрэнунедтеоретик мэсьэлэлэре тикшерелэ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *